Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính
18/01/2022

Ngày 13/11/2020, Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Việc ban hành là Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục trong pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) và khắc phục tối đa những hạn chế, bất cập trong các quy định của Luật Xử lý VPHC, góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật

Sau đây là một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý VPHC:

* Về xử lý đối với hành vi VPHC nhiều lần:

Một người VPHC nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi VPHC nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng.

* Về xử phạt vi phạm hành chính:

- Điều chỉnh tăng mức phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực: Giao thông đường bộ: từ 40 triệu (đồng) lên 75 triệu. Phòng, chống tệ nạn xã hội: từ 40 triệu lên 75 triệu. Cơ yếu: từ 50 triệu lên 75 triệu. Quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia: từ 50 triệu lên 75 triệu.  Giáo dục: từ 50 triệu lên 75 triệu. Điện lực: từ 50 triệu lên 100 triệu. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: từ 100 triệu lên 200 triệu. Thủy lợi: từ 100 triệu lên 250 triệu.  Báo chí: từ 100 triệu lên 250 triệu. Kinh doanh bất động sản: từ 150 triệu lên 500 triệu.

- Bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa của 08 lĩnh vực: Đối ngoại: phạt tiền đến 30 triệu. Cản trở hoạt động tố tụng: phạt tiền đến 40 triệu. Cứu nạn, cứu hộ: phạt tiền đến 50 triệu. Kiểm toán nhà nước: phạt tiền đến 50 triệu. Bảo hiểm thất nghiệp: phạt tiền đến 75 triệu. An ninh mạng; an toàn thông tin mạng: phạt tiền đến 100 triệu. In: phạt tiền đến 100 triệu.

- Tăng thẩm quyền xử phạt của một số chức danh, như: Tăng thẩm quyền phạt tiền của Chủ tịch UBND cấp huyện và Giám đốc Công an cấp tỉnh từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng đối với cá nhân VPHC (đối với tổ chức có cùng hành vi VPHC thì thẩm quyền xử phạt mức gấp đôi cá nhân).

- Bổ sung các quy định về lập biên bản VPHC (Điều 58 Luật Xử lý VPHC) trong đó, quy định một số nội dung chi tiết, như:

Biên bản VPHC được lập tại nơi xảy ra hành vi VPHC. Trường hợp biên bản VPHC được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Biên bản VPHC được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký, trừ trường hợp biên bản được lập theo quy định tại khoản 7 Điều này. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất 01 người chứng kiến xác nhận việc cá nhân, tổ chức vi phạm không ký vào biên bản; trường hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc của người chứng kiến thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Biên bản VPHC lập xong được giao cho cá nhân, tổ chức VPHC 01 bản.

Trường hợp biên bản VPHC có sai sót hoặc không thể hiện đầy đủ, chính xác các nội dung theo quy định thì phải tiến hành xác minh tình tiết của vụ việc VPHC theo quy định để làm căn cứ ra quyết định xử phạt.

Khoản 7 quy định: Biên bản VPHC có thể được lập, gửi bằng phương thức điện tử đối với trường hợp cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin (trường hợp này không cần thủ tục phải được người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký vào biên bản).

- Về sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện VPHC:

Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt VPHC, cá nhân, tổ chức được giao quản lý phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện VPHC về trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống ma túy, phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được ghi nhận bằng văn bản và chỉ được sử dụng trong xử phạt VPHC, là bản ảnh, hình ảnh, phiếu in, chỉ số đo, dữ liệu lưu trong bộ nhớ của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ theo quy định. Khi có kết quả thu được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, người có thẩm quyền xử phạt VPHC phải nhanh chóng xác định tổ chức, cá nhân VPHC và thông báo bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân vi phạm.

Trường hợp xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm, người có thẩm quyền phải tiến hành lập biên bản VPHC theo quy định và kết quả thu được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được lưu theo biên bản VPHC. Kết quả thu được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải được bảo quản chặt chẽ, lưu vào hồ sơ xử phạt VPHC.

* Thi hành quyết định xử phạt VPHC:

Cá nhân, tổ chức bị xử phạt VPHC phải chấp hành quyết định xử phạt VPHC trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó. Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt. Việc khiếu nại, khởi kiện được giải quyết theo quy định của pháp luật.

* Thủ tục nộp tiền phạt:

Trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt theo quy định tại quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) hoặc nộp vào tài khoản của KBNN được ghi trong quyết định xử phạt. Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt; người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp tại KBNN hoặc nộp vào tài khoản của KBNN theo quy định. Nếu quá thời hạn nêu trên sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

 Mọi trường hợp thu tiền phạt, người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt.

*  Nộp tiền phạt nhiều lần

Việc nộp tiền phạt nhiều lần được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau: Bị phạt tiền từ 15 triệu đồng trở lên đối với cá nhân, từ 150 triệu đồng trở lên đối với tổ chức; Đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần. Đơn đề nghị của cá nhân phải được Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế; đơn đề nghị của tổ chức phải được UBND cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế. Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản.

Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần. Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.

* Về hoãn thi hành quyết định phạt tiền:

+ Việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền được áp dụng khi có các điều kiện:

Đối với cá nhân phải có đủ các điều kiện sau: Bị phạt tiền từ 02 triệu đồng trở lên; đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn (phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc; trường hợp cá nhân gặp khó khăn về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn thì phải có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên).  

Đối với tổ chức phải có đủ các điều kiện sau: bị phạt tiền từ 100 triệu đồng trở lên; đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và phải có xác nhận của UBND cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

+ Cá nhân, tổ chức phải có đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định xử phạt VPHC kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định trên, gửi người đã ra quyết định xử phạt trong thời hạn thi hành quyết định (thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì gửi trong thời hạn đó).

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt xem xét, quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt đó. Thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt không quá 03 tháng, kể từ ngày có quyết định hoãn.

* Giảm, miễn tiền phạt:

- Việc giảm một phần tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt đối với cá nhân, tổ chức đã được hoãn thi hành quyết định phạt tiền được quy định như sau:

Cá nhân tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc.

Tổ chức tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của UBND cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

- Cá nhân được miễn phần tiền phạt còn lại ghi trong quyết định xử phạt do không có khả năng thi hành quyết định nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Đã được giảm một phần tiền phạt theo quy định trên mà tiếp tục gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc.

+ Đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ hai trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định nhưng gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của UBND cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc; trường hợp gặp khó khăn đột xuất về kinh tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn phải có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện trở lên.

+ Tổ chức được miễn phần tiền phạt còn lại ghi trong quyết định xử phạt khi đáp ứng đủ điều kiện sau: Đã được giảm một phần tiền phạt theo quy định trên hoặc đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc lần thứ hai trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định; đã thi hành xong hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được ghi trong quyết định xử phạt; Tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của UBND cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.

- Ngoài ra, Luật cũng quy định về việc miễn tiền phạt VPHC đối với cá nhân, tổ chức vị xử phạt VPHC.

 

                                                                                                 Đặng Phụng - Sở Tư pháp

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)