Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua
10/02/2023

Tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV đã thông qua 07 Luật và 16 Nghị quyết. Ngày 08/2/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 412/UBND-NC về việc triển khai thi hành, tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, theo đó:

 Các sở, ngành có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước có trách nhiệm chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến các luật mới được thông qua: Luật Dầu khí: Sở Công Thương; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Luật Thanh tra: Thanh tra tỉnh; Luật Phòng, chống rửa tiền: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang;  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện: Sở Thông tin và Truyền thông; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Sở Nội vụ; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Sở Y tế. Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành trong xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị của tỉnh triển khai các luật trên.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, toàn diện các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua ở địa phương mình.

Báo Ấp Bắc; Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang tăng cường thời lượng, lồng ghép phổ biến rộng rãi, thường xuyên các luật, nghị quyết của Quốc hội trên chuyên trang, chuyên mục của báo, đài, các phương tiện thông tin, truyền thông để người dân biết và thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Tiền Giang, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong học sinh, sinh viên, học viên.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức và phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua bằng các hình thức đa dạng, thích hợp, hiệu quả, sâu rộng trong thành viên, hội viên, đoàn viên; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                                Kim Ni 

Công văn số 412/UBND-NC ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thi hành, tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)