Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp năm 2023
27/01/2023

Ngày 17/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch số 01/KH-STP của Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Theo Kế hoạch số 01/KH-STP đã được phê duyệt, năm 2023 là năm tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và Tiền Giang nói riêng được dự báo có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trước bối cảnh đó, toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành về đích sớm những nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2023, như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Tổ chức triển khai, quán triệt Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Bộ Tư pháp, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCNLĐ)) trong ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở thông suốt thực hiện đầy đủ, hiệu quả, chất lượng.

- Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, năng động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm của đội ngũ CCVC; vai trò tham mưu, đề xuất của thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xác định trong Kế hoạch; thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trên tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành, vừa đảm bảo sâu sát, quyết liệt, bám sát kế hoạch, vừa linh hoạt, mềm dẻo, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động tư pháp; tập trung chỉ đạo, điều hành góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, về đích sớm đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của ngành Tư pháp.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh và UBND cấp huyện bằng nhiều phương thức khác nhau trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp từ tỉnh đến cơ sở bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc; tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công vụ, công sở; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đấu tranh có hiệu quả biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC ngành Tư pháp; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, dân vận khéo - dân vận chính quyền.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác tư pháp, pháp chế, đảm bảo công tác tư pháp thực sự đến gần với người dân, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, lấy sự hài hòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của ngành.

2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 11/KH-TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

- Tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và tổ chức thi hành pháp luật. Chú trọng thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL.  Phối hợp tham mưu hoàn thiện các VBQPPL của địa phương. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp; tập trung nguồn lực xây dựng, hoàn thiện các VBQPPL được giao chủ trì soạn thảo. Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, phối hợp các sở, ngành rà soát, khắc phục các VBQPPL của địa phương mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn. Chú trọng và phát huy hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL), nhất là TDTHPL về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) và các lĩnh vực quản lý của ngành.

- Tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW. Tiếp tục đổi mới công tác PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với từng bước chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, chú trọng PBGDPL cho đối tượng đặc thù; tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PBGDPL.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan tư pháp các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo CBCCVC thực hiện công tác tư pháp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tăng cường phân công, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp gắn với kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ CBCC làm công tác tư pháp, pháp chế.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; chủ động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là trong hoạt động luật sư, công chứng, đấu giá tài sản; nâng cao trách nhiệm, vai trò tự quản của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực luật sư, công chứng. Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý (TGPL), phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng; đẩy mạnh công tác truyền thông về TGPL; ứng dụng công nghệ thông tin trong TGPL.

- Tăng cường quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp (LLTP), đăng ký biện pháp bảo đảm. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm hình đến năm 2030; đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng của ngành Tư pháp, đặc biệt là phát huy vị trí, vai trò Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc để chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác.

- Nâng cao hiệu quả tham mưu cho chính quyền các cấp giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế tại địa phương.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính, giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đăng ký biện pháp bảo đảm… Nâng cao chất lượng TGPL, hỗ trợ pháp lý để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận pháp luật. Thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số gắn với bảo đảm an toàn thông tin mạng trong ngành Tư pháp. Đẩy mạnh công tác truyền thông về khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng như các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành Tư pháp.

- Giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

3. Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm, Kế hoạch số 01/KH-STP đề ra các nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực công tác tư pháp.

4. Giải pháp chủ yếu:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC trong toàn ngành, nhất là đối với cán bộ tư pháp cơ sở, từng bước phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho hoạt động của ngành.

- Chú trọng đầu tư nguồn lực để đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Tư pháp; thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa ngành Tư pháp với các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp, pháp chế; kịp thời báo cáo, tham mưu các giải pháp đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ngành.

- Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm khi có sai phạm; đồng thời, kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực đạt kết quả cao, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh truyền thông về các hoạt động của ngành Tư pháp và truyền thông chính sách; kịp thời chia sẻ cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước và của địa phương.

5. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng phòng Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị khác có liên quan có trách nhiệm:

+ Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch công tác, trong đó phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, tổ chức mình và đề ra giải pháp cụ thể, sát thực để thực hiện. Kế hoạch xây dựng xong trong tháng 01 năm 2023, báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi, chỉ đạo.

+ Trưởng phòng Phòng Tư pháp cấp huyện xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm trình Chủ tịch UBND cùng cấp phê duyệt chậm nhất là ngày 31/01/2023. Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác này và báo cáo kết quả thực hiện với Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Chánh Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tư pháp năm 2023 đã được Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt. Lãnh đạo Sở trực tiếp tổ chức kiểm tra hàng quý, 6 tháng, năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện Kế hoạch này tại các đơn vị.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp hướng dẫn các chỉ tiêu thi đua và việc bình xét, khen thưởng năm 2023 theo các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

- Chánh Văn phòng Sở xây dựng và trình Giám đốc Sở ban hành Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023; định kỳ báo cáo và đề xuất với Giám đốc Sở Tư pháp về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ, đúng tiến độ.

- Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng phòng Phòng Tư pháp cấp huyện và Thủ trưởng các tổ chức liên quan chủ động triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả với Giám đốc Sở Tư pháp.

                                                                                                                         Phòng PBPL& QLVPHC

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)