Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
10/02/2023

Ngày 31/01/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh:

1. Mục đích:

- Tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 170-NQ/CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân và thể hiện nguyện vọng của nhân dân.

- Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đối với việc sửa đổi Luật đất đai.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ, công khai, khoa học; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực, tiết kiệm. Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến nhân dân với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác và được nghiên cứu tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý kiến.  Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo địa phương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Việc tổ chức lấy ý kiến là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương và của các tổ chức, cá nhân.

3. Đối tượng lấy ý kiến gồm:

- Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp; các sở, ban, ngành tỉnh.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác theo địa bàn cấp huyện, cấp xã.

4. Nội dung lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, lấy ý kiến đối với 9 vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật.

- Các nội dung trọng tâm lấy ý kiến theo từng nhóm đối tượng như sau:

+ Các tầng lớp Nhân dân tại địa phương: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác: (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

- Các cơ quan nhà nước tại địa phương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội: (1) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

5 Hình thức lấy ý kiến:

+ Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hộp thư điện tử:

Góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện thì ngoài bì thư ghi: “Nội dung tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”. Địa chỉ tiếp nhận góp ý: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang, số 371, đường Hùng Vương, xã Đạo Thành, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Góp ý qua hộp thư điện tử thì gửi qua địa chỉ: pqldd.stnmt@tiengiang.gov.vn

Tài liệu góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có đăng trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang: https://stnmt.tiengiang.gov.vn/

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp.

+ Thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Thời gian lấy ý kiến:

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày ký Kế hoạch này và kết thúc vào ngày 15/3/2023.

Kế hoạch cũng giao trách nhiệm cụ thể cho Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện trong việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến, báo cáo kết quả lấy ý kiến.

                                                                                                                Đặng Phụng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)