Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Tiền Giang ban hành “Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
06/02/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 19/01/2023 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023.

Theo đó, mục đích, yêu cầu được xác định:

- Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở;  Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL…

- Nâng cao hiệu quả tham mưu công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL; đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn TCPL ngày càng hiệu quả, đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu của người dân và xã hội.

- Quán triệt và thực hiện đúng, đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, Chương trình, kế hoạch công tác, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, tổ chức thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Nội dung triển khai thực hiện bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với nhiệm vụ của từng ngành, đoàn thể; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò đầu mối tham mưu, phối hợp của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, của cơ quan thường trực Hội đồng, cán bộ làm công tác pháp chế, đơn vị được giao nhiệm vụ PBGDPL của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, lồng ghép trong hoạt động PBGDPL.

- Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. Áp dụng thực hiện hệ thống thông tin PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn TCPL đồng bộ, thống nhất.

- Kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với công tác truyền thông về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Việc tổ chức thực hiện cần bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL.

Về nhiệm vụ chung, gồm các nhiệm vụ:

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 01/11/2022 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp; nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2023; Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh; định hướng hoạt động trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Đề án “Tăng cường năng lực TCPL của người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” theo Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án “Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ…và các Đề án về PBGDPL và Chương trình phối hợp khác được ban hành trong năm.

- Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra công tác “xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL” và kiểm tra công tác “PBGDPL, hòa giải ở cơ sở” đối với địa phương.

- Thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, cụ thể: tiếp tục duy trì vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh; triển khai thực hiện ứng dụng dữ liệu phục vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn TCPL khi được tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia.

- Truyền thông về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn TCPL trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng quy định cụ thể nội dung, nhiệm vụ hoạt động trọng tâm đối với từng lĩnh vực (phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL..), hình thức tuyên truyền, thời gian thực hiện và giao trách nhiệm các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh.

 

                                                                                                           Bích Thủy, Phòng PBPL&QLVPHC

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)