Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Thông tư mới quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
10/02/2023

Ngày 16/01/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2023/ TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), có hiệu lực thi hành từ ngày 03/3/2023, nội dung như sau:

- Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

+ Phạm vi điều chỉnh: Thông tư quy định chi tiết về chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, bao gồm: trách nhiệm báo cáo; ký báo cáo; thời gian chốt số liệu và thời hạn gửi báo cáo; hình thức và phương thức gửi báo cáo; mẫu đề cương báo cáo và các biểu mẫu sử dụng để tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo và việc chỉnh lý, bổ sung nội dung, số liệu trong báo cáo.

+ Đối tượng áp dụng: Chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC được áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Tòa án nhân dân tối cao; Kiểm toán Nhà nước; UBND các cấp; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc, gồm: Tòa án nhân dân; Kiểm toán Nhà nước; Công an nhân dân; Bộ đội biên phòng; Cảnh sát biển; Hải quan; Kiểm ngư; Thuế; Quản lý thị trường; Cơ quan thi hành án dân sự; Kho bạc Nhà nước; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước; tổ chức Thống kê tập trung; cơ quan Bảo hiểm xã hội và các tổ chức khác thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc theo quy định của pháp luật.

- Trách nhiệm báo cáo:

Cơ quan lập báo cáo có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung trong mẫu đề cương báo cáo và các biểu mẫu số liệu báo cáo và bảo đảm thời gian chốt số liệu, thời hạn gửi báo cáo. Thông tư cũng quy định trách nhiệm tổng hợp, báo cáo của các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và gửi đến cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp, đồng thời gửi UBND cùng cấp nơi tổ chức đóng trụ sở biết.

- Về chế độ báo cáo, thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ, thời hạn gửi báo cáo định kỳ:

+ Chế độ báo cáo: Báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC gồm: Báo cáo định kỳ; Báo cáo chuyên đề và Báo cáo đột xuất. Thành phần, nội dung Báo cáo chuyên đề, Báo cáo đột xuất theo quy định Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước.

+ Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

+ Thời hạn gửi báo cáo định kỳ: Thông tư quy định cụ thể thời hạn gửi báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch UBND các cấp về Bộ Tư pháp để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

- Về hình thức báo cáo và phương thức gửi, nhận báo cáo:

Hình thức báo cáo: Báo cáo bằng văn bản; Báo cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số.

Phương thức gửi, nhận báo cáo: Gửi trực tiếp; gửi qua dịch vụ bưu chính; gửi qua fax; gửi qua hệ thống thư điện tử dưới dạng tệp ảnh (định dạng PDF) hoặc văn bản điện tử có ký số; gửi qua Hệ thống văn bản và Điều hành; phương thức khác theo quy định của pháp luật.

- Về mẫu đề cương báo cáo và biểu mẫu số liệu báo cáo:

Gồm: Mẫu đề cương báo cáo và 02 biểu mẫu sử dụng để tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo (kèm theo Thông tư).

- Về chỉnh lý, bổ sung báo cáo:

Trường hợp phải chỉnh lý, bổ sung nội dung, số liệu trong báo cáo, cơ quan lập báo cáo có trách nhiệm gửi báo cáo đã được chỉnh lý, bổ sung, kèm theo văn bản giải trình rõ về việc chỉnh lý, bổ sung và phải có chữ ký xác nhận, đóng dấu. Trường hợp báo cáo bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung, số liệu trong báo cáo và các biểu mẫu số liệu kèm theo thì báo cáo, biểu mẫu đó không có giá trị báo cáo.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 03/3/2023 và bãi bỏ các điều, khoản quy định về báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC tại Thông tư số 16/2018/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

                                                                                                                                               Thành Trung

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)