Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
24/02/2023

Theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg:

Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL được hiểu là việc chính quyền cấp xã đáp ứng đủ các điều kiện trong việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL theo quy định. Xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn TCPL khi có đủ 03 điều kiện sau: Tổng số điểm của cá tiêu chí đạt từ 80 điểm trở lên; Tổng số điểm của từng tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên; Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để tạo điều kiện, hỗ trợ thực hiện công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL, Sở Tư pháp đã Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn cho cấp xã; phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức 01 Hội nghị tập huấn, hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp huyện, xã đạt chuẩn TCPL cho 200 đại biểu là một số thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn TCPL cấp huyện; công chức Tư pháp - Hộ tịch 172 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

Hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL năm 2022

 

Trên cơ sở đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện theo quy định. Trong năm 2022 việc đánh giá trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy trình:

- UBND cấp xã tự chấm điểm, đánh giá và gửi hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL đến UBND cấp huyện trước ngày 10/01/2023.

- Hội đồng đánh giá chuẩn TCPL tư vấn, thẩm định giúp Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL.

- Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định công nhận và công bố cấp xã đạt chuẩn TCPL trên Cổng (hoặc Trang) thông tin điện tử của cấp huyện trước ngày 10/02/2023, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

- UBND tỉnh báo cáo kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 20/2/2023.

Kết quả: trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 169/172 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; còn 03/172 xã chưa đạt chuẩn TCPL (gồm: Xã Nhị Quý - thị xã Cai Lậy; Xã Bình Đông - thị xã Gò Công; Xã Bình Tân - huyện Gò Công Tây).

Kết quả công tác đánh giá cấp xã đạt chuẩn TCPL gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương thời gian qua, gồm các tiêu chí, chỉ tiêu mà ngành Tư pháp được giao hướng dẫn, đánh giá thực hiện: Chỉ tiêu 18.4 (Xã đạt chuẩn TCPL theo quy định), Tiêu chí 16 (TCPL) trong Bộ TCQG về xã nông thôn mới và Bộ TCQG về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025.

Để tiếp tục thực hiện công tác đánh giá cấp xã đạt chuẩn TCPL đạt chất lượng, hiệu quả trong thời gian tới, Ngành Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ trì, chủ động tham mưu UBND cùng cấp, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường công tác tuyền thông, tuyên truyền pháp luật; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác đánh giá cấp xã đạt chuẩn TCPL; có giải pháp thực hiện công tác xây dựng cấp đạt chuẩn TCPL ở những đơn vị chưa đạt năm 2022; đồng thời tăng cường kiểm tra thực tế công tác xây dựng, đánh giá chuẩn TCPL ở cơ sở từ đó đưa ra định hướng, giải pháp phù hợp cho việc nâng cao hiệu quả thực hiện../

FileDanh sách các xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang”

                                                       Bích Thủy

                                                        (Phòng PBPL và QLVPHC)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)