Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Tài liệu tuyên truyền Tài liệu tuyên truyền

​Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, Tiền Giang luôn quan tâm và chú trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền phù hợp với tình hình mới nhằm đưa công tác này đi vào chiều sâu, bám sát hơn nhu cầu xã hội. Công tác tuyên truyền, PBGDPL được tiếp tục được đẩy mạnh t...
​Với chủ đề: “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 09/11), cơ quan, đơn vị, địa phương nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu qu...
​ Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, ngày 28/9/2021, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉn...
Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) năm 2017. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018 và thay thế Luật TNBTCNN năm 2009. Việc ban hành Luật TNBTCNN năm 2017 có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi đây là một...
​Ngày 03 tháng 02 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng, Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2021 và thay thế Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 ...
Tài liệu triển khai luật cư trú - 02/08/2021 (số lượt xem: 102)
​Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ Người lao động và Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19...
Tiền Giang một số kết quả nổi bật công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2021
Tiền Giang một số kết quả nổi bật công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2021 - 30/06/2021 (số lượt xem: 292)

​Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, Tiền Giang luôn quan tâm và chú trọng đổi mới phương pháp tuyên truyền phù hợp với tình hình mới nhằm đưa công tác này đi vào chiều sâu, bám sát hơn nhu cầu xã hội. Công tác tuyên truyền, PBGDPL được tiếp tục được đẩy mạnh t...

Ngày 21/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng thành phần môi trường, được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho bảo vệ môi trường. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, sự cố và suy tho...
​Ngày 28/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi (sau đây gọi là Thông tư số 10/2020...
​Ngày 09/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Nghị định gồm có 5 Chương (63 Điều) – 7 Phụ lục và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021 ...
​Để hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 157/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư p...
Xem thêm >>

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)