Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030
05/07/2021

Ngày 30/6/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Hàng năm, 90% người tâm thần, 80% trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn tỉnh được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 80% trẻ em từ sơ sinh đến 06 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm; khoảng 100 trẻ em tự kỷ nặng được điều trị, giáo dục, phục hồi chức năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội. 90% trẻ rối loạn phổ tự kỷ ở độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục. Khoảng 800 người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ hướng nghiệp, lao động trị liệu tại cơ sở trợ giúp xã hội; 400 hộ gia đình người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn tỉnh có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định. 90% người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. 100% người tâm thần đặc biệt nặng, có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và người tâm thần lang thang trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận, gửi chăm sóc, phục hồi chức năng và cơ sở trợ giúp xã hội có chức năng chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần tại tỉnh.

Bên cạnh đó, 70% cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí trên địa bàn tỉnh có câu lạc bộ thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ của người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; thu hút 50% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tham gia tập luyện thể dục, thể thao; 30% người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tham gia văn hóa, văn nghệ và biểu diễn nghệ thuật tại cơ sở; 70% số người trầm cảm, trẻ em tự kỷ và người bị rối nhiễu tâm trí khác có nguy cơ cao bị tâm thần và người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng xã hội và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác tại cộng đồng và các cơ sở chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, cơ sở y tế. 60% gia đình có người tâm thần, 60% gia đình có trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí. Ít nhất 70% cán bộ, nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên công tác xã hội liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cơ sở và cộng đồng được nâng cao năng lực thông qua tập huấn, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhằm đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về: Trợ giúp về y tế; Trợ giúp về giáo dục; Trợ giúp hướng nghiệp, lao động trị liệu, hỗ trợ sinh kế và văn hóa, thể thao; Phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội làm nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên; Truyền thông, nâng cao nhận thức; Theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về kỹ thuật, kinh nghiệm và tài chính để phát triển các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Để thực hiện tốt Chương trình, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ quan đầu mối, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng Kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đức Trí (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)