Truy cập nội dung luôn
 
Chào mừng đến với Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang.

Chi tiết tin

Tiền Giang ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật (09/11) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
12/10/2021

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, ngày 28/9/2021, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), cơ quan, đơn vị, địa phương nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”.

Để Ngày Pháp luật năm 2021 được tổ chức có hiệu quả, góp phần nâng cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh; tập trung các quy định về cách ly y tế; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh; tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch Covid -19; nội dung chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật mới, các quy định pháp luật liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp, những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Về hình thức thực hiện: các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và công tác phòng, chống dịch Covid-19; tập trung vào các hình thức như: phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và hệ thống loa truyền thanh cơ sở); truyền thông qua mạng internet; biên soạn, phát hành hoặc đăng tải các tài liệu PBGDPL; tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; đưa tin, phóng sự, phát phim tài liệu, tin, bài; tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích, cờ, phướn…với khẩu hiệu phù hợp về hưởng ứng Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị hoặc trên các tuyến đường phù hợp; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật hoặc phát động hưởng ứng tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Trung ương, tỉnh phát động…

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 09/10/2021 đến ngày 09/11/2021 (trong đó tuần lễ cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2021).

Để hướng dẫn và cụ thể hóa các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật (9/11), ngày 11/10/2021 Hội đồng phối hợp PBGDPL Tiền Giang ban hành Công văn số 11/HĐPH về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021./.

                                                                                                                            Thanh Thủy

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Tin mới Tin mới

Tất cả videos
Điểm tin an ninh TGG(19-09)
Giới thiệu Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật(14-09)